disclaimer

Over deze site
De Avifauna van Gelderland wordt sinds januari 2014 ontwikkeld en beheerd door Remco Wester en Jan Borst. De eindredactie wordt momenteel gevoerd door Remco Wester

Inhoud en eindredactie
Alle gepubliceerde gegevens op de website Avifauna van Gelderland zijn verkregen door onderzoek van literatuur en/of websites, of zijn aangeleverd door werkgroepen, personen of data- en/of waarnemingen-beherende organisaties. Hiervoor zijn wij zeer dankbaar.
Er wordt gestreefd naar een hoge mate van betrouwbaarheid en een actuele stand van zaken in de gepresenteerde informatie. Deze kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn en onjuistheden kunnen voorkomen. Er kunnen zonder nadere melding ten alle tijden updates of wijzigingen worden doorgevoerd. We geven hierdoor geen garantie voor volledigheid of juistheid van het gepubliceerde. Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend of conclusies uit worden getrokken.

Copyright
Het is toegestaan informatie en figuren en tabellen van deze site over te nemen, mits met correcte bronvermelding (zie hieronder). Tenzij anders aangegeven is het niet toegestaan beeld- en geluidsmateriaal op enigerlei wijze te verspreiden, zonder expliciete toestemming van de genoemde persoon of organisatie waar het copyright bij berust. Daar waar op deze website informatie is gebruikt waarop copyright of verplichting tot bronvermelding berust, dan wordt dit aangegeven op de website.

Bronvermelding
de correcte wijze voor bronvermelding is:
Avifauna van Gelderland, https://avifaunavangelderland.wordpress.com/. Bekeken op: dag-maand-jaar.

Indien mogelijk https://avifaunavangelderland.wordpress.com/ als hyperlink aanklikbaar maken.

Voor vermelding van delen van de website:
Wester, R. 2014. Amerikaanse Wintertaling Anas carolinensis op: Avifauna van
Gelderland 2014. https://avifaunavangelderland.wordpress.com/avifauna/soortenlijst- gelderland/amerikaanse-wintertaling/. Bekeken op: dag-maand-jaar.

Opmerkingen?
De website Avifauna van Gelderland streeft naar een compleet, accuraat en up-to-date overzicht. Mocht er desondanks incorrecte of incomplete informatie, of niet-werkende linken worden aangetroffen, dan verzoeken wij vriendelijk ons dit via onderstaand mailadres te laten weten o.v.v. het onderwerp waar het over gaat.
e-mail: avifaunavangelderland@gmail.com