rode lijst

In 2004 heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de huidige Rode Lijsten vastgesteld. Op de ‘Rode Lijst 2004‘ voor vogels staan 78 vogelsoorten vermeld. Het betreft alleen Nederlandse broedvogels. Zomer- of wintergasten komen er niet op voor. Hieronder wordt de gehele lijst getoond met er naast de lijst voor Gelderland. Voor Gelderland wordt de landelijke codering gevolgd, uitgezonderd één: VG soorten uit Gelderland verdwenen.

Toelichting tabel
VN Soorten die uit Nederland zijn verdwenen
Een soort krijgt deze status pas als het eerste jaar dat niet meer in Nederland werd gebroed tien of meer jaar geleden is en de soort sindsdien geen regelmatige broedvogel meer is.
VG Soorten die uit Gelderland zijn verdwenen
Een soort krijgt deze status pas als het eerste jaar dat niet meer in Gelderland werd gebroed tien of meer jaar geleden is en de soort sindsdien geen regelmatige broedvogel meer is.
VNW In het wild uit Nederland verdwenen soorten
In het wild uit Nederland verdwenen (geldt alleen voor de kwak), waarvan in gevangenschap een populatie in stand gehouden wordt.
EB Ernstig bedreigde soorten
Soorten die zeer sterk zijn afgenomen en zeer zeldzaam zijn.
BE Bedreigde soorten
Soorten die sterk zijn afgenomen en zeldzaam tot zeer zeldzaam zijn en soorten die zeer sterk zijn afgenomen en zeldzaam zijn.
KW Kwetsbare soorten
Soorten die zijn afgenomen en vrij tot zeer zeldzaam zijn en soorten die sterk tot zeer sterk zijn afgenomen en vrij zeldzaam zijn.
GE Gevoelige soorten
Soorten die stabiel of toegenomen zijn en zeer zeldzaam zijn en soorten die sterk tot zeer sterk zijn afgenomen en algemeen zijn.

Nederland Gelderland
Blauwe kiekendief GE VG
Boerenzwaluw GE GE
Bontbekplevier KW KW
Bonte strandloper VN
Boomvalk KW KW
Brilduiker GE GE
Draaihals EB EB
Duinpieper EB VG
Dwergmeeuw EB
Dwergstern KW VG
Engelse kwikstaart BE
Gele kwikstaart GE GE
Goudplevier VN VG
Graspieper GE GE
Grauwe gors EB EB
Grauwe kiekendief EB VG
Grauwe klauwier BE BE
Grauwe vliegenvanger GE GE
Griel VN VG
Groene specht KW KW
Grote karekiet BE BE
Grote Mantelmeeuw GE
Grote stern BE
Grote zilverreiger GE
Grutto GE GE
Hop VN VG
Huismus GE GE
Huiszwaluw GE GE
Kemphaan EB VG
Kerkuil KW KW
Klapekster EB VG
Kleine zilverreiger GE
Kleinst waterhoen VN VN
Kneu GE GE
Koekoek KW KW
Korhoen EB VG
Kortsnavelboomkruiper GE GE
Kramsvogel GE GE
Kuifleeuwerik EB VG
Kwak VNW VNW
Kwartelkoning KW KW
Lachstern VN VG
Matkop GE GE
Middelste zaagbek GE
Nachtegaal KW KW
Nachtzwaluw KW KW
Oeverloper GE GE
Ortolaan EB VG
Paapje BE BE
Patrijs KW KW
Pijlstaart BE BE
Porseleinhoen KW KW
Purperreiger BE BE
Raaf GE GE
Ransuil KW KW
Ringmus GE GE
Roerdomp BE BE
Roodhalsfuut GE VG
Roodkopklauwier VN VG
Slechtvalk GE GE
Slobeend KW KW
Snor KW KW
Spotvogel GE GE
Steenuil KW KW
Steltkluut GE VG
Strandplevier BE VG
Tapuit BE BE
Tureluur GE GE
Veldleeuwerik GE GE
Velduil EB EB
Visdief KW KW
Watersnip BE BE
Wielewaal KW KW
Wintertaling KW KW
Woudaap EB EB
Zomertaling KW KW
Zomertortel KW KW
Zwarte stern BE BE

Meer lezen over de Rode Lijst
Soortendatabase In de soortendatabase van het ministerie van LNV is gedetailleerde informatie over de status van verschillende (vogel)soorten te vinden.
Rode Lijst van de Nederlandse broedvogels [link]

Meer lezen over de Europese Rode Lijst
Bird Life International. 2015. European Red List of Bords. Luxembourg: Office for Publications of the European Communities [pdf]

Literatuur
Hustings F., Borggreve C., van Turnhout C. & Thissen J. 2004.Basisrapport Rode Lijst Vogels volgens Nederlandse en IUCN-criteria. SOVON-onderzoeksrapport 2004/13. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen [pdf]