soortenlijst Gelderland

Hieronder staat de officiële lijst van alle vogelsoorten die zijn vastgesteld binnen de officiële grenzen van de provincie Gelderland. In deze lijst worden alleen die soorten opgenomen, waarvan minimaal een plaats (gemeente) en datum (nauwkeurig tot op de maand) bekend zijn. Soorten nieuw voor Gelderland en waarvan reeds (overtuigende) foto’s zijn gepubliceerd, worden wel vermeld in het overzicht, maar niet geteld bij het aantal soorten. Deze lijst is niet volledig: naast een aantal soorten met meerdere waarnemingen, maar geen beschrijving (Zwarte Rotgans, Paarse Strandloper), zijn er ook soorten waarvan nog moet worden uitgezocht of er een cdna-beoordeling heeft plaats gevonden. In al deze gevallen ontbreekt zodoende de vereiste documentatie om op de officiële lijst opgenomen te worden.

ondersoorten
Er zijn in Gelderland acht ondersoorten vastgesteld welke vaak tot zelden ook wel als soorten worden beschouwd. Dit zijn Groenlandse Kolgans, Grote Aalscholver, IJslandse Grutto, Baltische Mantelmeeuw, Witkopstaartmees, Siberische Braamsluiper, Roodsterblauwborst en IJslandse Sneeuwgors. Deze zijn opgenomen in de officiële lijst. Ze tellen niet mee wanneer de hoofdsoort ook in Gelderland is vastgesteld. Er is zodoende één uitzondering, de Siberische Braamsluiper, is als ondersoort van de Humes Braamsluiper als enige geval in Gelderland aanvaard.

aantal soorten 1700 – december 2018: 376 (progressief 377)
waarvan broedsoorten: 161

niet meegeteld
– ondersoorten (8) en exoten (14)
– taxa te beoordelen door cdna (1). foto’s gepubliceerd, daarom al vermeld (met *)
– soorten die met zekerheid uit gevangenschap afkomstig zijn
– gevallen afgewezen door de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna

De officiële lijst is te downloaden als pdf: buiten werking, excuses

legenda (complete legenda en status, klik hier )
blauw cdna beoordeelsoort
rood (zeer) zeldzaam
(jaartal) voormalige cdna-soort, beoordeling tot en mét dat jaar
+ naam cursief ondersoort die vaak/soms/zelden als soort worden beschouwd
→ verwijzingslink naar de pagina van een soort
* soort determinatie correct, documentatie aanwezig. Nog niet aanvaard CDNA

hoenders Phasianidae
Korhoen Lyrurus tetrix
Patrijs Perdix perdix
Kwartel Coturnix coturnix

eenden Anatidae
Taigarietgans Anser fabalis
Toendrarietgans Anser serrirostris
Kleine Rietgans Anser brachyrhynchus
Grauwe Gans Anser anser
Kolgans Anser albifrons
+ Groenlandse Kolgans Anser albifrons flavirostris
Dwerggans Anser erythropus (1989)
Sneeuwgans Chen caerulescens
Ross’ Gans Chen rossii →
Grote Canadese Gans Branta canadensis
Rotgans Branta bernicla
Witbuikrotgans Branta hrota →
Brandgans Branta leucopsis
Roodhalsgans Branta ruficollis
Knobbelzwaan Cygnus olor
Kleine Zwaan Cygnus bewickii
Wilde Zwaan Cygnus cygnus
Bergeend Tadorna tadorna
Casarca Tadorna ferruginea
Krakeend Anas strepera
Bronskopeend Anas falcata →
Smient Anas penelope
Amerikaanse Smient Anas americana (2014) →
Wilde Eend Anas platyrhynchos
Blauwvleugeltaling Anas discors →
Slobeend Anas clypeata
Pijlstaart Anas acuta
Zomertaling Anas querquedula
Siberische Taling Anas formosa
Wintertaling Anas crecca
Amerikaanse Wintertaling Anas carolinensis (2014) →
Marmereend Marmaronetta angustirostris →
Krooneend Netta rufina
Tafeleend Aythya ferina
Witoogeend Aythya nyroca
Ringsnaveleend Aythya collaris →
Kuifeend Aythya fuligula
Topper Aythya marila
Kleine Topper Aythya affinis →
Eider Somateria mollissima
Grote Zee-eend Melanitta fusca
Zwarte Zee-eend Melanitta nigra
IJseend Clangula hyemalis
Brilduiker Bucephala clangula
Nonnetje Mergellus albellus
Grote Zaagbek Mergus merganser
Middelste Zaagbek Mergus serrator

duikers Gaviidae
Roodkeelduiker Gavia stellata
Parelduiker Gavia arctica
IJsduiker Gavia immer (1989)
Geelsnavelduiker Gavia adamsii →

stormvogels Procellariidae
Noordse Stormvogel Fulmarus glacialis →
Noordse Pijlstormvogel Puffinus puffinus →

noordelijke stormvogeltjes Hydrobatidae
Stormvogeltje Hydrobates pelagicus (1999) →
Vaal Stormvogeltje Oceanodroma leucorhoa

futen Podicipedidae
Dodaars Tachybaptus ruficollis
Roodhalsfuut Podiceps grisegena
Fuut Podiceps cristatus
Kuifduiker Podiceps auritus
Geoorde Fuut Podiceps nigricollis

flamingo’s Phoenicopteridae
Flamingo Phoenicopterus roseus (1992)

ooievaars Ciconiidae
Zwarte Ooievaar Ciconia nigra
Ooievaar Ciconia ciconia

ibissen Threskiornithidae
Zwarte Ibis Plegadis falcinellus (1999) →
Lepelaar Platalea leucorodia

reigers Ardeidae
Roerdomp Botaurus stellaris
Woudaap Ixobrychus minutus
Kwak Nycticorax nycticorax
Ralreiger Ardeola ralloides →
Koereiger Bubulcus ibis (1996)
Blauwe Reiger Ardea cinerea
Purperreiger Ardea purpurea
Grote Zilverreiger Ardea alba
Kleine Zilverreiger Egretta garzetta

pelikanen Pelecanidae
Roze Pelikaan Pelecanus onocrotalus →

jan-van-genten Sulidae
Jan-van-gent Morus bassanus

aalscholvers Phalacrocoracidae
Dwergaalscholver Microcarbo pygmeus →
Kuifaalscholver Phalacrocorax aristotelis →
Aalscholver Phalacrocorax carbo sinensis
+ Grote Aalscholver Phalacrocorax carbo carbo (2008)

visarenden Pandionidae
Visarend Pandion haliaetus

sperwers Accipitridae
Grijze Wouw Elanus caeruleus →
Wespendief Pernis apivorus
Vale Gier Gyps fulvus
Monniksgier Aegypius monachus →
Slangenarend Circaetus gallicus (2011)
Schreeuwarend Clanga pomarina →
Bastaardarend Clanga clanga →
Dwergarend Hieraaetus pennatus
Steenarend Aquila chrysaetos
Havikarend Aquila fasciata →
Sperwer Accipiter nisus
Havik Accipiter gentilis
Bruine Kiekendief Circus aeruginosus
Blauwe Kiekendief Circus cyaneus
Steppekiekendief Circus macrourus (2011)
Grauwe Kiekendief Circus pygargus
Rode Wouw Milvus milvus
Zwarte Wouw Milvus migrans
Zeearend Haliaeetus albicilla
Ruigpootbuizerd Buteo lagopus
*Arendbuizerd Buteo rufinus
Buizerd Buteo buteo

valken Falconidae
Torenvalk Falco tinnunculus
Roodpootvalk Falco vespertinus
Smelleken Falco columbarius
Boomvalk Falco subbuteo
Giervalk Falco rusticolus →
Slechtvalk Falco peregrinus

trappen Otididae
Grote Trap Otis tarda
Kleine Trap Tetrax tetrax

rallen Rallidae
Waterral Rallus aquaticus
Kwartelkoning Crex crex
Klein Waterhoen Porzana parva
Kleinst Waterhoen Porzana pusilla (2006)
Porseleinhoen Porzana porzana
Waterhoen Gallinula chloropus
Meerkoet Fulica atra

kraanvogels Gruidae
Kraanvogel Grus grus

grielen Burhinidae
Griel Burhinus oedicnemus (2008)

scholeksters Haematopodidae
Scholekster Haematopus ostralegus

kluten Recurvirostridae
Steltkluut Himantopus himantopus
Kluut Recurvirostra avosetta

plevieren Charadriidae
Kievit Vanellus vanellus
Steppekievit Vanellus gregarius →
Goudplevier Pluvialis apricaria
Aziatische Goudplevier Pluvialis fulva →
Zilverplevier Pluvialis squatarola
Bontbekplevier Charadrius hiaticula
Kleine Plevier Charadrius dubius
Strandplevier Charadrius alexandrinus
Woestijnplevier Charadrius leschenaultii →
Morinelplevier Charadrius morinellus

strandlopers Scolopacidae
Houtsnip Scolopax rusticola
Bokje Lymnocryptes minimus
Poelsnip Gallinago media →
Watersnip Gallinago gallinago
Grote Grijze Snip Limnodromus scolopaceus →
Grutto Limosa limosa
+ IJslandse Grutto Limosa limosa islandica (1989)
Rosse Grutto Limosa lapponica
Regenwulp Numenius phaeopus
Wulp Numenius arquata
Zwarte Ruiter Tringa erythropus
Tureluur Tringa totanus
Poelruiter Tringa stagnatilis (1992)
Groenpootruiter Tringa nebularia
Kleine Geelpootruiter Tringa flavipes →
Witgat Tringa ochropus
Bosruiter Tringa glareola
Terekruiter Xenus cinereus (2014) →
Oeverloper Actitis hypoleucos
Steenloper Arenaria interpres
Kanoet Calidris canutus
Drieteenstrandloper Calidris alba
Kleine Strandloper Calidris minuta
Temmincks Strandloper Calidris temminckii
Gestreepte Strandloper Calidris melanotos (1999) →
Krombekstrandloper Calidris ferruginea
Bonte Strandloper Calidris alpina
Steltstrandloper Calidris himantopus →
Breedbekstrandloper Limicola falcinellus (2002) →
Kemphaan Philomachus pugnax
Grauwe Franjepoot Phalaropus lobatus
Rosse Franjepoot Phalaropus fulicarius →

vorkstaartplevieren Glareolidae
Vorkstaartplevier Glareola pratincola →
Steppevorkstaartplevier Glareola nordmanni →

meeuwen Laridae
Drieteenmeeuw Rissa tridactyla
Vorkstaartmeeuw Xema sabini
Kokmeeuw Chroicocephalus ridibundus
Dwergmeeuw Hydrocoloeus minutus
Lachmeeuw Leucophaeus atricilla
Franklins Meeuw Leucophaeus pipixcan
Zwartkopmeeuw Ichthyaetus melanocephalus
Stormmeeuw Larus canus canus
Ringsnavelmeeuw Larus delawarensis →
Grote Mantelmeeuw Larus marinus
Grote Burgemeester Larus hyperboreus →
Kleine Burgemeester Larus glaucoides (1997) →
Zilvermeeuw Larus argentatus
Pontische Meeuw Larus cachinnans (1997)
Geelpootmeeuw Larus michahellis
Kleine Mantelmeeuw Larus fuscus
+ Baltische Mantelmeeuw Larus fuscus fuscus
Lachstern Gelochelidon nilotica (1992)
Reuzenstern Hydroprogne caspia
Grote Stern Thalasseus sandvicensis
Dwergstern Sternula albifrons
Visdief Sterna hirundo
Noordse Stern Sterna paradisaea
Witwangstern Chlidonias hybrida (1995)
Witvleugelstern Chlidonias leucopterus (1984)
Zwarte Stern Chlidonias niger

jagers Stercorariidae
Grote Jager Stercorarius skua
Middelste Jager Stercorarius pomarinus →
Kleine Jager Stercorarius parasiticus
Kleinste Jager Stercorarius longicaudus (1992) →

alken Alcidae
Kleine Alk Alle alle →
Zeekoet Uria aalge →
Alk Alca torda →

zandhoenders Pteroclidae
Steppehoen Syrrhaptes paradoxus →

duiven Columbidae
Holenduif Columba oenas
Houtduif Columba palumbus
Zomertortel Streptopelia turtur
Turkse Tortel Streptopelia decaocto

koekoeken Cuculidae
Kuifkoekoek Clamator glandarius →
Koekoek Cuculus canorus

kerkuilen Tytonidae
Kerkuil Tyto alba

uilen Strigidae
Dwergooruil Otus scops →
Sneeuwuil Bubo scandiacus →
Oehoe Bubo bubo (2003)
Bosuil Strix aluco
Steenuil Athene noctua
Ruigpootuil Aegolius funereus →
Ransuil Asio otus
Velduil Asio flammeus

nachtzwaluwen Caprimulgidae
Nachtzwaluw Caprimulgus europaeus

gierzwaluwen Apodidae
Alpengierzwaluw Tachymarptis melba →
Gierzwaluw Apus apus

scharrelaars Coraciidae
Scharrelaar Coracias garrulus →

ijsvogels Alcedinidae
IJsvogel Alcedo atthis
Bandijsvogel Megaceryle alcyon →

bijeneters Meropidae
Bijeneter Merops apiaster (1992)

hoppen Upupidae
Hop Upupa epops

spechten Picidae
Draaihals Jynx torquilla
Kleine Bonte Specht Dendrocopos minor
Middelste Bonte Specht Dendrocopos medius (1997)
Grote Bonte Specht Dendrocopos major
Zwarte Specht Dryocopus martius
Groene Specht Picus viridis
Grijskopspecht Picus canus →

klauwieren Laniidae
Bruine Klauwier Lanius cristatus →
Grauwe Klauwier Lanius collurio
Kleine Klapekster Lanius minor →
Klapekster Lanius excubitor
Roodkopklauwier Lanius senator (2003)

wielewalen Oriolidae
Wielewaal Oriolus oriolus

kraaien Corvidae
Gaai Garrulus glandarius
Ekster Pica pica
Notenkraker Nucifraga caryocatactes (1978)
Kauw Coloeus monedula
Roek Corvus frugilegus
Zwarte Kraai Corvus corone
Bonte Kraai Corvus cornix
Raaf Corvus corax

pestvogels Bombycillidae
Pestvogel Bombycilla garrulus

mezen Paridae
Zwarte Mees Periparus ater
Kuifmees Lophophanes cristatus
Glanskop Poecile palustris
Matkop Poecile montanus
Pimpelmees Cyanistes caeruleus
Koolmees Parus major

buidelmezen Remizidae
Buidelmees Remiz pendulinus

baardmannen Panuridae
Baardman Panurus biarmicus

leeuweriken Alaudidae
Kuifleeuwerik Galerida cristata
Boomleeuwerik Lullula arborea
Veldleeuwerik Alauda arvensis
Strandleeuwerik Eremophila alpestris
Kortteenleeuwerik Calandrella brachydactyla

zwaluwen Hirundinidae
Oeverzwaluw Riparia riparia
Boerenzwaluw Hirundo rustica
Huiszwaluw Delichon urbicum
Roodstuitzwaluw Cecropis daurica (2004) →

struikzangers Cettiidae
Cetti’s Zanger Cettia cetti (2003)

staartmezen Aegithalidae
Staartmees Aegithalos caudatus

boszangers Phylloscopidae
Fitis Phylloscopus trochilus
Tjiftjaf Phylloscopus collybita
Siberische Tjiftjaf Phylloscopus tristis (2011)
Iberische Tjiftjaf Phylloscopus ibericus
Bergfluiter Phylloscopus bonelli
Fluiter Phylloscopus sibilatrix
Bruine Boszanger Phylloscopus fuscatus (2011) →
Pallas’ Boszanger Phylloscopus proregulus (1996)
Bladkoning Phylloscopus inornatus
Humes Bladkoning Phylloscopus humei →
Grauwe Fitis Phylloscopus trochiloides (2014) →

rietzangers Acrocephalidae
Grote Karekiet Acrocephalus arundinaceus
Zwartkoprietzanger Acrocephalus melanopognon
Waterrietzanger Acrocephalus paludicola (1992)
Rietzanger Acrocephalus schoenobaenus
Veldrietzanger Acrocephalus agricola →
Struikrietzanger Acrocephalus dumetorum →
Kleine Karekiet Acrocephalus scirpaceus
Bosrietzanger Acrocephalus palustris
Orpheusspotvogel Hippolais polyglotta (2005) →
Spotvogel Hippolais icterina

sprinkhaanzangers Locustellidae
Sprinkhaanzanger Locustella naevia
Krekelzanger Locustella fluviatilis (2014) →
Snor Locustella luscinioides
Kleine Sprinkhaanzanger Locustella lanceolata →

graszangers Cisticolidae
Graszanger Cisticola juncidis (2000) →

grasmussen Sylviidae
Zwartkop Sylvia atricapilla
Tuinfluiter Sylvia borin
Sperwergrasmus Sylvia nisoria (1992) →
Braamsluiper Sylvia curruca
Humes Braamsluiper Sylvia althaea
+ Siberische Braamsluiper Sylvia althaea blythi →
Grasmus Sylvia communis
Provençaalse Grasmus Sylvia undata →
Westelijke Baardgrasmus Sylvia inornata
+ Baardgrasmus Sylvia cantillans →

goudhanen Regulidae
Vuurgoudhaan Regulus ignicapilla
Goudhaan Regulus regulus

winterkoningen Troglodytidae
Winterkoning Troglodytes troglodytes

boomklevers Sittidae
Boomklever Sitta europaea

boomkruipers Certhiidae
Taigaboomkruiper Certhia familiaris familiaris (1994)
+ Kortsnavelboomkruiper Certhia familiaris macrodactyla
Boomkruiper Certhia brachydactyla

spreeuwen Sturnidae
Roze Spreeuw Pastor roseus (2002) →
Spreeuw Sturnus vulgaris

vliegenvangers Muscicapidae
Goudlijster Zoothera aurea →
Beflijster Turdus torquatus
Merel Turdus merula
Kramsvogel Turdus pilaris
Koperwiek Turdus iliacus
Zanglijster Turdus philomelos
Grote Lijster Turdus viscivorus
Roodborst Erithacus rubecula
Blauwborst Luscinia svecica
+ Roodsterblauwborst Luscinia svecica svecica →
Noordse Nachtegaal Luscinia luscinia (2011) →
Nachtegaal Luscinia megarhynchos
Blauwstaart Tarsiger cyanurus →
Zwarte Roodstaart Phoenicurus ochruros
Gekraagde Roodstaart Phoenicurus phoenicurus
Paapje Saxicola rubetra
Roodborsttapuit Saxicola rubicola
Aziatische Roodborsttapuit Saxicola maurus →
Tapuit Oenanthe oenanthe
Rode Rotslijster Monticola saxatilis →
Grauwe Vliegenvanger Muscicapa striata
Bonte Vliegenvanger Ficedula hypoleuca
Withalsvliegenvanger Ficedula albicollis →
Kleine Vliegenvanger Ficedula parva

waterspreeuwen Cinclidae
Zwartbuikwaterspreeuw Cinclus cinclus cinclus

mussen Passeridae
Huismus Passer domesticus
Ringmus Passer montanus

heggenmussen Prunellidae
Alpenheggenmus Prunella collaris →
Heggenmus Prunella modularis

kwikstaarten Motacillidae
Gele Kwikstaart Motacilla flava
Engelse Kwikstaart Motacilla flavissima
Noordse Kwikstaart Motacilla thunbergi
Citroenkwikstaart Motacilla citreola →
Grote Gele Kwikstaart Motacilla cinerea
Witte Kwikstaart Motacilla alba
Rouwkwikstaart Motacilla yarrelli
Grote Pieper Anthus richardi (1988)
Duinpieper Anthus campestris
Graspieper Anthus pratensis
Boompieper Anthus trivialis
Siberische Boompieper Anthus hodgsoni (2014) →
Roodkeelpieper Anthus cervinus (1991)
Waterpieper Anthus spinoletta
Oeverpieper Anthus petrosus

vinken Fringillidae
Vink Fringilla coelebs
Keep Fringilla montifringilla
Appelvink Coccothraustes coccothraustes
Goudvink Pyrrhula pyrrhula
Roodmus Carpodacus erythrinus (1991)
Groenling Chloris chloris
Frater Linaria flavirostris
Kneu Linaria cannabina
Grote Barmsijs Acanthis flammea
Kleine Barmsijs Acanthis cabaret
Witstuitbarmsijs Acanthis hornemanni (2014)
Grote Kruisbek Loxia pytyopsittacus (2012)
Kruisbek Loxia curvirostra
Witbandkruisbek Loxia leucoptera bifasciata (2014)
Putter Carduelis carduelis
Europese Kanarie Serinus serinus
Sijs Spinus spinus

gorzen Emberizidae
Grauwe Gors Emberiza calandra
Geelgors Emberiza citrinella
Witkopgors Emberiza leucocephalos →
Ortolaan Emberiza hortulana
Cirlgors Emberiza cirlus
Dwerggors Emberiza pusilla (2003) →
Bosgors Emberiza rustica (2008)
Zwartkopgors Emberiza melanocephala →
Rietgors Emberiza schoeniclus
IJsgors Calcarius lapponicus
Sneeuwgors Plectrophenax nivalis
+ IJslandse Sneeuwgors Plectrophenax nivalis insulae

Lijst B niet-wilde herkomst: CDNA beoordeeld (uitgezonderd Korhoen)
Korhoen Lyrurus tetrix sinds 2007 uitgezet Veluwe
Kokardezaagbek Lophodytes cucullatus
Witbandzeearend Haliaeetus leucoryphus
Jufferkraanvogel Grus virgo 2005
Japanse Pestvogel Bombycilla japonica
Daurische Spreeuw Agropsar sturninus
Weidegors Emberiza cioides

Lijst C exoten / escapes
Fazant Phasianus colchicus
Indische Gans Anser indicus
Keizergans Chen canagica
Kleinste Canadese Gans Branta hutchinsii minima
Zwarte Zwaan Cygnus atratus
Nijlgans Alopochen aegyptiaca
Mandarijneend Aix galericulata
Rosse Stekelstaart Oxyura jamaicensis
Caribische Flamingo Phoenicopterus ruber
Chileense Flamingo Phoenicopterus chilensis
Heilige Ibis Threskiornis aethiopicus
Puna-ibis Plegadis ridgwayi
Rotsduif Columba livia
Halsbandparkiet Psittacula krameri